Επισκέπτες

We have 21 guests online

Αναζήτηση

Banner
Banner
Banner


Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει την έως επτά (7) μήνες (στη διάρκεια ενός έτους) απασχόληση ανέργων – κατόπιν παρακολούθησης σχετικού διήμερου ενημερωτικού σεμιναρίου – σε υπηρεσίες φύλαξης των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, σε ημέρες και ώρες λειτουργίας των χώρων και μουσείων, αλλά και επέκτασης του ωραρίου αυτών, κατά τον οποίο οι αρχαιολογικοί χώροι ή τα μουσεία είναι επισκέψιμοι από το κοινό.

Επίσης, περιλαμβάνει την απασχόληση ανέργων σε εργασίες ανάδειξης και συντήρησης πολιτιστικών υποδομών, οι οποίες συμβάλλουν στην διασφάλιση της προσβασιμότητας των πολιτιστικών χώρων στο ευρύ κοινό, καθώς και σε ειδικές κοινωνικές ομάδες (ΑΜΕΑ).

Τέλος, μπορεί να περιλαμβάνει την κάλυψη των διευρυμένων αναγκών ασφάλειας κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων που διενεργούνται νόμιμα και κατόπιν άδειας εντός των χώρων αυτών και οι οποίες επίσης αποτελούν έκτακτο γεγονός, το οποίο δεν επιτρέπει την εκ των προτέρων πρόβλεψη της κάλυψής του από μόνιμο προσωπικό. Επιπλέον, η συμμετοχή φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε παρόμοιες εκδηλώσεις, συμβάλλει στην ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην διοργάνωση εκδηλώσεων, που αναδεικνύουν και αξιοποιούν την τοπική πολιτιστική κληρονομιά.

Το Πρόγραμμα θα υλοποιείται με τη μορφή επιχορήγησης προς τους Δικαιούχους, η οποία θα καλύπτει τον εγκριθέντα προϋπολογισμό (μισθολογικό κόστος και λοιπές δαπάνες) και δεν μπορεί να αφορά σε κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών των συμπραττόντων φορέων.

Για τη χρηματοδότηση του Δικαιούχων,  απαιτείται η κατάρτιση και υποβολή έγγραφου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δικαιούχου και συμπράττοντος φορέα, στο οποίο θα αποτυπώνεται η συμφωνία για εκτέλεση της πράξης, το περιεχόμενο της πράξης, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνει ο κάθε φορέας.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου θα περιγράφεται και ο τρόπος οργάνωσης, το περιεχόμενο κ.α. του διήμερου ενημερωτικού σεμιναρίου, το οποίο θα λαμβάνει χώρα με ευθύνη του Δικαιούχου και του Συμπράττοντα Φορέα, πριν την επίσημη έναρξη της απασχόλησης των ωφελουμένων, με σκοπό την βασική – αρχική τους πληροφόρηση, για το αντικείμενο της απασχόλησής τους.

Οι συμπράττοντες φορείς (Μουσεία, Εφορίες Αρχαιοτήτων, κλπ ) θα πρέπει:

 

  • Να έχουν χαρτογραφήσει με συστηματικότητα τις ανάγκες τους στο χώρο των
  • Να έχουν την αρμοδιότητα παρέμβασης, λειτουργίας ή εποπτείας στο

 

υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία των

υπηρεσιών και την διασφάλιση της απρόσκοπτης επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων, ειδικότερα κατά της περιόδους

αιχμής της κίνησης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

συγκεκριμένο πεδίο, χώρο, μνημείο ή μουσείο που θα υλοποιηθεί η πράξη.

· Να έχουν επιλύσει όλα τα ενδεχόμενα διαδικαστικά και θεσμικά ζητήματα (άδειες, αποφάσεις, ομαλή λειτουργία, διοικητική υποστήριξη, προετοιμασία για εκπαίδευση– κατάρτιση κλπ) για την υλοποίηση της πράξης,

· Να έχουν διασφαλίσει τους λοιπούς απαιτούμενους για την εκτέλεση της πράξης πόρους (κάλυψη λειτουργικών εξόδων, διενέργεια προμηθειών, εξασφάλιση άλλων υπηρεσιών και, εργασιών, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού κ.α.) πλην του εργασιακού και ασφαλιστικού κόστους,

· Να πιστοποιούν προς το Δικαιούχο την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου, βάσει του εγκεκριμένου Μνημονίου Συνεργασίας. Κάθε μήνα θα εκδίδουν βεβαίωση για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου το συγκεκριμένο μήνα.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας θα περιλαμβάνει  υποχρεωτικά τα εξής :

· Περιγραφή του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα/των παρεχόμενων υπηρεσιών (τομέας παρέμβασης, αριθμός ωφελουμένων, αντικείμενο της εργασίας κλπ) με λογική επιχειρησιακού σχεδίου.

· Χωροθέτηση στα όρια μιας συγκεκριμένης Περιφέρειας.

· Σκοπιμότητα – Στόχους.

· Εκτίμηση της απαιτούμενης για τις ανάγκες του έργου εργασίας ανά ειδικότητα (όπου αυτό απαιτείται).

· Περιγραφή των όρων παροχής αυτής.

· Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης στο οποίο θα περιλαμβάνεται η χρονική κατανομή της αναγκαίας εργασίας σε ανθρωπομήνες ανά ειδικότητα, έως επτά (7) μήνες σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

· Προϋπολογισμό με ανάλυση σε άμεσες και έμμεσες δαπάνες,.

· Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που αναλαμβάνει κάθε φορέας (Δικαιούχος και Συμπράττων φορέας).

· Αναμενόμενα αποτελέσματα.

· Τήρηση των διατάξεων των Νόμων περί Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους Εργασίας.

· Την τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ισχύουσα εργατική

Νομοθεσία.

· Τον τρόπο οργάνωσης, το περιεχόμενο κ.α. του διήμερου ενημερωτικού σεμιναρίου, το οποίο θα λαμβάνει χώρα με ευθύνη του Δικαιούχου και του Συμπράττοντα Φορέα, πριν την επίσημη έναρξη της απασχόλησης των ωφελουμένων, με σκοπό την βασική– αρχική τους πληροφόρηση, για το αντικείμενο της απασχόλησής τους.

· Την αποδοχή των όρων της υπ’ αριθ. 1.5131/οικ.3949 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄613/15-4-2011) όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 2. 7823/ οικ. 3. 777 (ΦΕΚ 974 Β΄/ 28 – 3 –2012) και όπως θα ισχύει κάθε φορά, καθώς και των όρων της παρούσας

πρόσκλησης.

Κατηγορίες και Διαδικασία Επιλογής Ωφελουμένων:

Οι ωφελούμενοι της πράξης θα είναι νέοι άνεργοι έως (35) ετών, καταγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ (μακροχρόνια και βραχυχρόνια άνεργοι, έμποροι και λοιποί επαγγελματίες που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους τα τελευταία 2 έτη).

Η επιλογή των ανέργων θα γίνεται από τους δικαιούχους φορείς απασχόλησης με αντικειμενικό σύστημα μοριοδότησης σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 36 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμού πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015».

Οι ωφελούμενοι/ες της πράξης θα πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

ü Να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή

ü Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 25,00€. Η καταβαλλόμενη αμοιβή προσώπων, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσης τους, που θα απασχολούνται σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας δικαιούχων φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι θα χρηματοδοτούνται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως άλλως και όχι πλέον των 625 ευρώ μηνιαίως. Εκτός των αναφερομένων καταβαλλόμενων ποσών της ανωτέρω παραγράφου, οι δικαιούχοι φορείς, ουδέν άλλο υποχρεούνται να καταβάλλουν στα απασχολούντα πρόσωπα.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 3 και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:

(i) Ενίσχυση της απασχόλησης των νέων μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.

(ii) Ενίσχυση της απασχόλησης των νέων γυναικών μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης

(iii) Ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων από ειδικές κοινωνικές ομάδες, που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας μέσω της εφαρμογής ειδικά στοχευόμενων δράσεων.

(iv) Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών απασχόλησης.