ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Για τη συμμετοχή ωφελουμένων σε Τοπικό Σχέδιο για την Προώθηση της Απασχόλησης (Τοπ.Σ.Α.) με τίτλο Πράξης  

«Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

και κωδικό “MIS383405”που υλοποιείται από την

“Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘’Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού’’.

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση...

Δείτε την αίτηση συμμετοχής...