Η ολοκλήρωση των διαδικασιών για το νέο ΕΣΠΑ από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ταχεία έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (τα οποία βρίσκονται ήδη υπό συζήτηση με τις Βρυξέλλες και πρόκειται να υποβληθούν επίσημα έως τα μέσα του καλοκαιριού), ούτως ώστε το ταχύτερο δυνατόν να ξεκινήσουν οι προκηρύξεις των νέων δράσεων.

Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχει το χρηματοδοτικό κενό που παρατηρείται συνήθως μεταξύ δύο προγραμματικών περιόδων.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί οι δράσεις για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων θα είναι εμπροσθοβαρείς προκειμένου να ενισχυθούν οι ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν τώρα τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΥΠΑΑΝ, μέσα στη χρονιά θα προκηρυχθούν δράσεις για:


- Απασχόληση-εκπαίδευση-κατάρτιση νέων.

- Ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων (μακροχρόνια άνεργοι, ΑΜΕΑ, κ.α.)

- Αντιμετώπιση της φτώχειας

- Υποστήριξη ανέργων για δημιουργία επιχειρήσεων

- Επιταγές (vouchers) για πρόσληψη νέων ανέργων

- Απασχόληση ανέργων σε δράσεις κοινωφελούς εργασίας

- Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών (συνέχιση του προγράμματος Εξοικονομώ κατ’ Οίκον)

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου ΕΣΠΑ:

- Κοινοτική Συνδρομή ΕΣΠΑ: 19,7 δις. (Δημόσια Δαπάνη 24,6 δις) ευρώ με δυνατότητα επαύξησης κατά 2 δις. με την εφαρμογή της ρήτρας αναθεώρησης το 2016.


Σε αυτό προστίθενται:

- οι πόροι του CEF (Συνδέοντας την Ευρώπη) περίπου 580 εκ. € (ΔΔ 682 εκ. €) πόροι από Ταμείο Συνοχής που διαχειρίζονται κεντρικά από ΕΕ αλλά αποκλειστικά για έργα που θα προτείνει η χώρα

- οι πόροι για τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (231,7 εκ. €) (ΔΔ 289,6 εκ. €)

- οι πόροι του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους απόρους (FEAD) που διαχειρίζεται η χώρα περίπου 281 εκ. € (351 εκ. €)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ : περίπου 20,8 δις €


Εκτιμώμενη συνολική δημόσια δαπάνη: περίπου 26 δις €


- Επτά Εθνικά Επιχειρησιακά προγράμματα (μαζί με την Τεχνική Βοήθεια)

1.«Επιχειρηματικότητα – Ανταγωνιστικότητα – Καινοτομία».

Προϋπολογισμός: 3,64 δις ευρώ (ΔΔ 4,55 δις ευρώ)


Το μεγαλύτερο πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ, απορροφά το 25 % των πόρων.

- 9 τομείς προτεραιότητας που προέκυψαν από μελέτες του ΙΟΒΕ, του ΚΕΠΕ και της McKinsey: Τουρισμός, Αγροδιατροφικός τομέας, Logistics, Περιβαλλοντική Βιομηχανία, Φάρμακα-Υγεία, Παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Δημιουργικές Βιομηχανίες και πολιτισμός.

Ενισχύσεις για :

εξαγωγικές επιχειρήσεις,

πιστοποίηση (branding) αγροδιατροφικών προϊόντων,

νέες επιχειρήσεις από νέους, γυναίκες

τουριστική προβολή,

εξοικονόμηση ενέργειας,

ανακύκλωση - αξιοποίηση αποβλήτων,

καινοτομία

2.«Μεταρρύθμιση του Δημοσίου»

Προϋπολογισμός: 0,4 δις. Ευρώ (ΔΔ 0,5 δις ευρώ)

Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες, εκσυγχρονισμός της δικαιοσύνης, αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού, αναβάθμιση ΟΤΑ Α’ και Β΄ Βαθμού, κ.α.

Αναδιοργάνωση δομών και λειτουργίας

Δράσεις διαχείρισης της μετανάστευσης

Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών Υγείας


3.«Περιβάλλον-Μεταφορές»

Προϋπολογισμός: 3,5 δις. ευρώ (ΔΔ 4,2 δις.)

Ολοκλήρωση Διευρωπαϊκού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου,

Μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης,

Έργα αεροδρομίων, λιμενικά έργα.

Διαχείριση αποβλήτων

Νέες υποδομές αλλά και ολοκλήρωση έργων του προηγούμενου ΕΣΠΑ

4.«Εκπαίδευση-Κατάρτιση-Απασχόληση»

Προϋπολογισμός: 1,9 δις. Ευρώ (ΔΔ 2,3 δις ευρώ) συν 0,17 δις. (ΔΔ 0,214) για απασχόληση νέων

Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ από 25 σε 31 %

Κατάρτιση-βελτίωση δεξιοτήτων

Κουπόνια ανέργων

Βρεφονηπιακοί σταθμοί

Εκσυγχρονισμός ΟΑΕΔ

Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης για νέους, γυναίκες , μακροχρόνια άνεργους

Καινοτόμα προγράμματα για την ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος

Σύνδεση της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης με την αγορά εργασίας.

Μείωση πρόωρης εγκατάλειψης σχολείου

Απασχόληση νέων


5. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Προϋπολογισμός: 4,2 δις. Ευρώ (ΔΔ περίπου 5,2 δις €) εκ των οποίων 1,2 δις. (ΔΔ περίπου 1,5 δις €) μέσω ΠΕΠ


- Επενδύσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας του αγροδιατροφικού συστήματος και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

- στήριξη των παραγωγών προϊόντων με συγκριτικό πλεονέκτημα και εξαγωγικό χαρακτήρα,

- στήριξη επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορία αγροτικών προϊόντων

- στήριξη των νέων γεωργών για τη δημιουργία βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

- διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο,

- υποστήριξη πιλοτικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, προϊόντων και τεχνολογιών στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων

6. Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (όταν οριστικοποιηθούν οι πόροι)

Προϋπολογισμός (εκτιμώμενο ποσό) 250 εκ. € (ΔΔ 333 εκ. €)

- επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στο σύνολο των κλάδων του τομέα (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, εμπόριο και μεταποίηση),

- Ενίσχυση των υδατοκαλλιεργειών για την παραγωγή ειδών με εμπορική αξία

- Προώθηση της καινοτομίας σε όλη την αλυσίδα αξίας του τομέα της αλιείας

- Βελτίωση της οργάνωσης των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Δεκατρία Περιφερειακά Επιχειρησιακά


Προϋπολογισμός: 5,2 δις. ευρώ (ΔΔ 6,75 δις €)

Αύξηση του ποσοστού των ΠΕΠ στο συνολικό πρόγραμμα από 22 στο 35 %.

-Ξεχωριστό πρόγραμμα για κάθε Περιφέρεια (ΠΕΠ) ΜΟΝΟ για ΕΤΠΑ και ΕΚΤ

-Όλες οι Περιφέρειες θα διαχειριστούν περισσότερους πόρους σε σχέση με το σημερινό πρόγραμμα

-Έμφαση σε αναπτυξιακά έργα αλλά και επιχειρηματικότητα, κοινωνικές δράσεις

-Πολυτομεακά και πολυταμειακά προγράμματα .

 

 

- Δείτε την παρουσίαση του εγκεκριμένου νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, εδώ.

- Δείτε το χρηματοδοτικό πίνακα για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, εδώ