Το πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων με στόχο τον εκσυγχρονισμό τους και την αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών τους ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστική τους θέση στην διεθνή τουριστική αγορά.

Στους δικαιούχους του προγράμματος συγκαταλέγονται: υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον στρατηγικό τομέα του Τουρισμού όπως τουριστικά γραφεία , τουριστικά καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια . ξενοδοχειακές μονάδες κλπ.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν θα πρέπει να στοχεύουν ξεκάθαρα στον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργία των τουριστικών μονάδων μέσω την διαμόρφωση νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι ενισχυόμενες από το πρόγραμμα ενέργειες θεωρούνται:

- Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών
- Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος
- Παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ.)
- Πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών
- Προβολή – Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους
- Αμοιβές Συμβούλων
- Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού
- Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 50.000.000 € , σε δύο κύκλους προκηρύξεων με Δημόσια Δαπάνη 25.000.000 € έκαστος
- Επιλέξιμος Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων : 30.000 € - 300.000 €
- Ένταση ενίσχυσης : 50%
- Διάρκεια επενδυτικών σχεδίων : 18 μήνες

Για περισσότερες διευκρινήσεις και αναλυτικές πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω τηλέφωνα:

Πάτρα
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2610315495

Ιωάννινα
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2651552729

Αμαλιάδα
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2622022272