Επισκέπτες

We have 10 guests online

Αναζήτηση

Banner
Banner
Banner

Η δράση στοχεύει στην δημιουργία πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας (πλην του Τουρισμού) με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου. Προτεραιότητα εστιάζεται στους Τομείς:

Αγροδιατροφής
Ενέργειας
Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας
Περιβάλλοντος
Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Υγείας –Φαρμάκων
Υλικών – Κατασκευές

Οι δικαιούχοι του προγράμματος είναι φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών που κατά την υποβολή της αίτησης:

- είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή
- όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Μέσω της δράσης αυτής ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια για την ίδρυση και λειτουργία νέας επιχείρησης για τα επόμενα δύο έτη. Για την διετία αυτή καλύπτονται οι παρακάτω δαπάνες:

 - O επαγγελματικός παραγωγικός εξοπλισμός (έως 40% συνολικού προϋπολογισμού έργου),
- Το λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.α. )
- Οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης
- Το κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)
- Οι αμοιβές τρίτων
- Ο Γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κ.α.)
- Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Έως 50.000 € συνολικού κόστους (έως 100% ενίσχυση)
- Προϋπολογισμός δράσης: 120 εκατ. € ( δύο κύκλοι επί 60.000.000€ )
- Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη

 

Για περισσότερες διευκρινήσεις και αναλυτικές πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω τηλέφωνα:

Πάτρα
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2610315495

Ιωάννινα
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2651552729

Αμαλιάδα
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2622022272