Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση υφιστάμενων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους παρακάτω στρατηγικούς τομείς :
Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
Αγροδιατροφή
Βιομηχανία Τροφίμων
Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
Υλικά / Κατασκευές, Ενέργεια, Περιβάλλον
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ και Υγεία
Επιλέξιμες Δαπάνες του Προγράμματος :
Κτιριακές Εγκαταστάσεις- Μηχανολογικός Εξοπλισμός
Δαπάνες προβολής και δικτύωσης
Δαπάνες Τεχνολογικής Αναβάθμισης
Αμοιβές συμβούλων
Πρόσληψη Προσωπικού
Προϋπολογισμός δράσης: 130 εκατ. € ( δύο κύκλοι επί 65.000.000€ )
Επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 20.000€ έως 300.000€ (ποσοστό ενίσχυσης 50%)
Ολοκλήρωση επενδύσεων: 18 - 24 μήνες

Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας ενίσχυσης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.
Η ΣΤΗΡΙΞΗ  διαθέτει εμπειρία πολλών ετών πάνω στην υλοποίηση επιδοτούμενων-χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Για περισσότερες διευκρινήσεις και αναλυτικές πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω τηλέφωνα:

Πάτρα
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2610315495

Ιωάννινα
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2651552729

Αμαλιάδα
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2622022272