Επισκέπτες

We have 33 guests online

Αναζήτηση

Banner
Banner
Banner

Γενικά

Ο επισκέπτης έχει την αποκλειστική ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του παρόντος ιστοτόπου. Επίσης, ο επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστοτόπου.Η Εταιρεία δεσμεύεται για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας των επισκεπτών του παρόντος ιστοτόπου καθώς και για την απόλυτη συμμόρφωσή της με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕE) 679/2016 των επισκεπτών του παρόντος ιστοτόπου και των χρηστών των παρεχόμενων σε αυτόν υπηρεσιών.

Η χρήση Cookies κατά την επίσκεψη στον παρόντα ιστότοπο γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Κατά την πρώτη επίσκεψη στον ιστότοπο ζητείται από τον κάθε επισκέπτη να αποδεχθεί τη χρήση των Cookies σύμφωνα με τους κάτωθι περιγραφόμενους όρους ενώ ταυτόχρονα δίνεται στον επισκέπτη η δυνατότητα να ενημερώθεί για την πολιτική την οποία ακολουθεί η Εταιρεία σχετικά με τη χρήση των Cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αφού έχει ενημερωθεί σχετικά με τη χρήση των Cookies, ή αφότου του δόθηκε η δυνατότητα να λάβει σχετική ενημέρωση, ο επισκέπτης τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης των Cookies εκ μέρους της Εταιρεία και του παρόντος ιστοτόπο.

Συλλογή και Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Ο παρών ιστότοπος δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα επισκεπτών μέσω Cookies. Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που ενδέχεται να εμπίπτουν στην έννοια των προσωπικών δεδομένων του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 γίνεται μόνον κατά την επικοινωνία του επισκέπτη μαζί μας (μέσω αποστολής email ή καλώντας στα τηλέφωνα επικοινωνίας). Τα στοιχεία που ζητούνται από τη Εταιρεί είναι τα ελάχιστα δυνατά και μόνον τα απολύτως αναγκαία για τους σκοπούς της παρεχόμενης υπηρεσίας (πχ ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Η Εταιρεία δίνει το δικαίωμα σε κάθε χρήστη/υποκείμενο προσωπικών δεδομένων τα όποια έχει συλλέξει και αποθηκεύσει να ζητήσουν την άμεση διαγραφή τους, να διορθώσουν ή/και να ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα, ανά πάσα χρονική στιγμή, απευθύνομενος εγγράφως στα γραφεία της Εταιρείας και πρέπει να περιέχουν αίτημα για τη συγκεκριμένη ενέργεια (δηλαδή διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή).

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται ρητώς να αρνηθεί τη διαγραφή μέρους των δεδομένων, σε περίπτωση που αυτά είναι απαραίτητα στην ίδια για λόγους λογιστικής παρακολούθησης και συμμόρφωσης με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, καθώς και για την προάσπισή των εννόμων συμφερόντων της.

Χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή του υποκειμένου/χρήστη η Εταιρεία δε θα διαθέσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε κανένα τρίτο μέρος για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης των υπηρεσιών της ίδια ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους.

Διάρκεια - Αποκλεισμός

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται το ότι η Εταιρεία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει την πρόσβασή του στις υπηρεσίες του παρόντος ιστοτόπου, κατά την απόλυτη κρίση της και κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

Τροποποίηση των όρων

Ο επεξεργαστής των δεδομένων δικαιούται να τροποποιήσει τους παραπάνω όρους χωρίς προηγούμενη όχληση ή ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων.

Αποδοχή των όρων

Η χρήση των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της πολιτικής απορρήτου.